1221 Budapest, Duna u. 1-3.

Adatvédelmi nyilatkozat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – GDPR rendelet – alapján szalonunk az adatkezelési szabályoknak való megfeleltetése iránt intézkedik, mely alapján a következőkről tájékoztatom Önt:

Annak érdekében, hogy Ön a jövőben is elektronikus levél formájában tájékoztatást kaphasson szolgáltatásainkról és kedvezményes ajánlatainkról, szükséges, hogy Ön személyes adatainak szalonunk általi kezeléséhez hozzájáruljon. A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható, ugyanakkor az Ön hozzájárulása előfeltétele annak, hogy a megszokott kapcsolattartási módokon a továbbiakban is változatlan formában forduljunk Önhöz.

A GDPR rendelet szerint a személyes adatok kezelésének feltételei:

 • jogszerű
 • tisztességes
 • átlátható
 • az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatása
 • érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról
  a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról, szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell
 • tájékoztatás arról, hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető jogokat
  a személyes adatok tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon
 • az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg
  a pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden észszerű lépést meg kell tenni…

Szalonunk az adatkezelés során a fenti elveket maradéktalanul megtartja.

Fogalommeghatározások:

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Biztosítjuk a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő – eredeti vagy további – kezelése ellen.

Amennyiben bármikor, az adatkezelés ideje alatt adatvédelmi incidens történne, azaz az Ön kezelt adatainak illetéktelen személyek részére történő hozzáférésének veszélye felmerül, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Az adatkezelés vonatkozásában az alábbi adatokról is tájékoztatjuk Önt:

1,  Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Gerván Nikolett E.V.

székhely: 1224 Budapest, XV. utca 67.

telefonszám: +36 (20) 287 5384

elektronikus kapcsolattartási cím: hello@nikikozmetika.hu

2, A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés célja a vendégeink és potenciális vendégeink számára tájékoztatás nyújtása a közelgő rendezvényekről, annak igénybevétele feltételeiről, kedvezményes ajánlatok megküldése

Az adatkezelés jogalapja: kizárólag a Tisztelt Vendég önkéntes hozzájárulása

3, A személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai: a személyes adatokat szalonunk adatkezelési céllal összhangban álló szépségipari tevékenységének fennállta, vagy a Tisztelt Vendég adatok törlésére vonatkozó igénybejelentéséének kézhezvételéig végzi.

4, Tájékoztatjuk Ön továbbá, hogy kérelmezheti szalonunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

5, Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult írásban visszavonni, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6, Tájékoztatjuk Önt arról is, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén Ön jogosult bármikor, a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok jelen hozzájárulás alapján történő kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.